โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
108 หมู่8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5746-8743
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                              ชื่อโรงเรียน                          จำปาหลวงวิทยาคม
                              ประเภทโรงเรียน                    สหศึกษา
                              เปิดสอน                             ระดับช่วงชั้นที่  3-4  ม.1 ม.6
                              อักษรย่อ                             จ.ป.ค.
                              วันสถาปนา                          2  กุมภาพันธ์  2537
                              ปรัชญาของโรงเรียน                 การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
                              คติพจน์                              เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่กีฬา  สามัคคี 
                                                                     มี คุณธรรม  นำสังคม
                            สุภาษิต                                นัตถิ  ปัญญา  สมาอาภา  แสงสว่าง
                                                                     เสมอด้วยปัญญาไม่มี
                              พระประจำโรงเรียน                 พระพุทธจำปาหลวง
                              สีประจำโรงเรียน                    เหลือง ขาว
 
                     สีเหลือง  หมายถึงสีแห่งความสว่างไสวมั่นคงในวิชาการ
                     สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความเลื่อมใส  ศรัทธาในสถาบัน
                                                                    ต้นไม้ประจำโรงเรียน       ต้นจำปา