กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.66 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.89 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.94 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.2 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.51 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.34 KB