ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นมีดังนี้

1. สมุดเยี่ยม
2. เว็บบอร์ด
3. เรื่องร้องเรียน