กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพลกฤษณ์ รินทรึก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0956646584
อีเมล์ : kruaadja@gmail.com
ที่อยู่ :
41 ม.2 ต.หัวหิน อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2562 ปริญญาโท ค.ม. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2543 ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2545 - 2548 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
2548 - 2554 โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ครู
2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ครู ค.ศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง การสร้างเว็บเพจประเภท Text Editor ระดับชาติ
2 ครูผู้สอนรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การสร้างเว็บเพจประเภท Web Editor ระดับชาติ
3 วิทยากร C4T วิทยาการคำนวณ สพม.24
4 วิทยากรคูปองครู การสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
5 วิทยากร C4T Online , C4T plus สสวท.
6 ครูแกนนำวิทยาการคำนวณ CCT สสวท. ร่วมกับ สพฐ