[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา40(บ้านควนโพธิ์)
2552 มัธยมศึกษาตอนต้น จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
2555 มัธยมศึกตอนปลาย โรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
2560 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เอกการสอนอิสลามศึกษา
2536 ปริญญาตรี(หลักสูตร 2 ปีหลัง)/ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูสงขลา/เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2544 รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2521 ป.6 โรงเรียนวัดเกาะลอย
2561 ปริญญาตรี (การศึกษาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2542 ว.ทบ. วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันราชภัฎสุรินทร์
2559 ปริญญาตรี/ศิลปศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2553 มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
2547 ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนศรีเทพบาล
2551 ปริญญาตรี/ค.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2554 ศษ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16พฤษภาคม2560 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา40(บ้านควนโพธิ์) นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2556-ปัจุบัน โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ครู
2563-ปัจจุบัน โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ครู
2563-ปัจจุบัน โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ครู
2557-2563 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ครู
2559-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่64 ประจำปี2563
2 การพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม
3 ประกวดสวนมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
4 เป็นครูผู้ฝึกสอนดีเด่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” ประจำปี 2563ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
5 นักเรียนได้รับรางวัล ชมเชย จากการแข่งขันสวดมนต์หมุ่ฯ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2562 ณ วัดนางชี ชิงถ้วยพระราชทาน จากกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6 รางวัลเครือข่ายโรงเรียนที่ 37 นักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประถมศึกษาปีที่4-6 (ตอบปัญหาอาเซียน ) ในนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 37 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
7 นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดโครงงาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษา งานนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 37 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
8 นักเรียน ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เครือข่ายที่ 37 ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556
9 นักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน ในการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในงาน เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนวัดอินทราราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 มกราคม 2563
10 เป็นผู้ฝึกสอนดีเด่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” ประจำปี 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563
11 เป็นผู้ฝึกสอนดีเด่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” ประจำปี 2563 ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 20 มกราคม 2563
12 เป็นผู้ฝึกสอนดีเด่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” ประจำปี 2563 ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
13 เป็นผู้ฝึกสอนดีเด่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ” ประจำปี 2562 ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 19 มกราคม 2562
14 ผู้ฝึกสอนดีเด่นการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง สรภัญญะ” ระดับประเทศ ประจำปี 2562 จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
15 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สัปดาห์ที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563
16 รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (๒๐๑๙) ป.๔/๓ สัปดาห์ที่ ๓
17 รายงานผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)
18 เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ประจำปี 2562
19 ใบงานที่ 6 มารยาทในการรับประทานอาหาร
20 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหาร
21 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของศาสนา เดือนกรกฎาคม
22 แบบทดสอบก่อนเรียน- หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
23 แบบฝึกหัด การอ่านจับใจความสำคัญ
24 เข้าห้องเรียนรายวิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
25 นิทาน ข้างบน - ข้างล่าง
26 บัตรภาพ a-z
27 ใบงาน เขียนตามรอยประ ก-ฮ
28 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
29 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ซอฟต์แวร์หรือสื่อที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
30 เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โครงการเข้าค่ายมุ่งสู่มหาวิทยาลัยโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จังหวัดระยอง
31 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
32 กำหนดการสอนภาษาไทย ป.3
33 ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 (ระดับชาติ 2561)
34 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแก้ปัญหาคืออะไร
35 กำหนดการสอน/โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 ปีการศึกษา 2563
36 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทบทวนจำนวนนับไม่เกิน 100
37 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง สระเอือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๖๓
38
39 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2
40 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2
41 แผนการสอน หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องปา ปา ป้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัส ท๑๑๑๐๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่๑/๒๕๖๓
42
43
44 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่ชุมชนการเรียนรู้( PLC) เพื่อการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
45 ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครูประจำปี 2560
46 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ
47 วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2560 วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับปฐมวัย
48 วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
49 20-22 กรกฎาคม 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม) หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณืเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร
50 2-4 มิถุนายน 2561 ได้ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล (พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม)หลักสูตรการจัดประสบการ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย(3-5ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้
51
52 แบบฝึกหัด 11.1 สูตรโครงสร้างแบบย่อ
53 อธิบายสารอินทรีย์
54 อธิบายการถลุงเเร่ทองแดง
55 อธิบาย การถลุงแร่ดีบุก
56 อธิบายการถลุงแร่ทองแดง
57 โรคระบบทางเดินหายใจ
58 โรคที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
59 โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬากรีฑา63
60 โครงการ English Camp"2019
61 ถ่ายทำครูต้นแบบทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ของ องค์การยูนิเซฟ, สพฐและมูลนิธิไรท์ทูเพลย์