ครูพิเศษ(เด็ก LD)

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันจิรา เหล่าพงษ์พิชญ์
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บัญชี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2613357
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ปริญญาตรี / บธ.บ การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม /บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล