กลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายพลกฤษณ์ รินทรึก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ระดับชาติ 2561