ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : จำปาหลวงวิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
โรงเรีนจำปาหลวงวิทยาคม  ตั้งอยู่บ้านเลขที่  108  หมู่  8  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีเนื้อที่รวม  37  ไร่  ตั้งอยู่โคกสาธารณหนองแวงฮีกลุ่มเครือข่าย  พัฒนาการศึกษาช่วงชั้นที่  4