โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
108 หมู่8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5746-8743
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนงค์นุช ถิ่นคำเชิด
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพิมพ์ลภัส บัวศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสามารถ กินะรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวลักษณา ศิริมาลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0