กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนงค์นุช ถิ่นคำเชิด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสามารถ กินะรี
ครู คศ.3

นางลักษณา ปรีพูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพิมพ์ลภัส โคตาสี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศิริพรรณ โชติชื่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพลกฤษณ์ รินทรึก
ครู คศ.2