กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประดิษฐ์ ภูสีฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายธนเดช ศิริสุนทร
ครูผู้ช่วย