กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประดิษฐ์ ภูสีฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปรียานุช หันวิสัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1