กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวไพลิน ชิณเทศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ