กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวไพลิน ชิณเทศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพลกฤษณ์ รินทรึก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1