กลุ่มงาน 4 กลุ่มงาน

นายประดิษฐ์ ภูสีฤทธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางสาวไพลิน ชินเทศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายพลกฤษณ์ รินทรึก
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสามารถ กินะรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ