กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายโกวิทย์ เฉิดเจริญ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุชาติ ปัญญาดิษฐ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1