กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายโกวิทย์ เฉิดเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ