กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายโกวิทย์ เฉิดเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอนุชาติ ปัญญาดิษฐ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1