กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดาวัลย์ มาศภูมี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอติกานต์ โชติสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย