โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
108 หมู่8 ต.นาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์  ตำบลนาจำปา  อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5746-8743
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดาวัลย์ มาศภูมี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอติกานต์ โชติสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย