กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววัชราภรณ์ ม่วงนาครอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดาวัลย์ มาศภูมี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1