ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองศักดิ์ โพธิหล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ 2536 - พ.ศ 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายรัศมี รอบรู้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นางรุจิรา อุดรแผ้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 -พ.ศ. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548 - พ.ศ. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชัย ประทุมขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ 2552 - พ.ศ. 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2555 -