คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงศักดิ์ ทองซาว
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ตำบลนาจำปา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิด ศรีบรรเทา
ตำแหน่ง : รองประธาน
ตัวแทนจาก : นาจำปา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำราญ ภารสำเร็จ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : นาจำปา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ ภารบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : โนนสามัคคี
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางทองศรี แดนกมล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรพีภร เพียรแก่นแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : นาจำปา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประดิษฐ์ ภูสีฤทธิ์
ตำแหน่ง : ตัวแทนครู
ตัวแทนจาก : โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
เบอร์โทร :