หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมจัดการศึกษา  2  รูปแบบ 
 เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา
 
   ประกอบด้วย
                             
                                    1.  การจัดการศึกษาในระบบ  เป็นการจัดการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีศึกษา    หลักสูตร   ระยะเวลาของการศึกษา   การวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการศึกษาที่แน่นอน
 
                            2.   การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  ศักยภาพ  ความพร้อม  และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  สื่อ  แหล่งเรียนรู้ความรู้อื่นๆ