ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 27 มกราคม 2535
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : จำปาหลวงวิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บริเวณรอบโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ถนนทางเข้าโรงเรียน
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาณาบริเวณโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..