ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บริเวณรอบโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ถนนทางเข้าโรงเรียน
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :