ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
                       จำนวนข้อมูลนักเรียนในระบบ   ( ข้อมูล    วันที่  10  มิถุนายน  2554)
 
ระดับ
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
1
2
1
27
28
25
16
25
13
43
53
38
รวมช่วงชั้นที่  3
4
80
54
134
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
1
2
1
19
33
19
13
20
24
32
53
43
รวมช่วงชั้นที่ 4
4
71
57
128
รวมทั้งสิ้น
8
151
111
262
 
                  จำนวนข้อมูลนักเรียนตามอัธยาศัย   ( ข้อมูล    วันที่  10  มิถุนายน  2554)
 
ระดับ
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน
รวม
ชาย
หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
2
3
2
34
43
58
18
34
40
52
77
98
รวมช่วงชั้นที่  3
7
135
92
227
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
2
3
2
32
63
36
25
34
39
57
97
75
รวมช่วงชั้นที่ 4
7
131
98
229
รวมทั้งสิ้น
14
266
190
456