พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 พันธกิจของโรงเรียน
 

               1.   จัดการเรียนรู้สู่การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

                   2.   ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีสุขภาพอนามัย นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างวิถีชีวิต
                    3.  บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ
                    4.   พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษา
                    5.   การบริการจัดการอย่างมีคุณภาพโดยองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 
                                         เป้าประสงค์ของโรงเรียน
 
               1.  ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาจบการศึกษาภาคบังคับและขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12  ปี  อย่างมีคุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึงประชากรทุกกลุ่ม
               2.  มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับชั้น
               3.  ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย  คุณธรรม  จริยธรรม  นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิต
               4.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
               5.  การบริหารจัดการมีคุณภาพ  องค์กร  ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา