กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุชาติ ปัญญาดิษฐ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ