ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  ประวัติของโรงเรียน
            
             กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนดอนจานวิทยาคม  เมื่อวันที่  27  มกราคม  2535  โดยมีนายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า  เป็นผู้ดูแลสาขา  เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2535  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียนทั้งหมด  99  คน  ใช้อาคารชั่วคราวที่สภาตำบลนาจำปาสร้างให้  จำนวน  3  หลัง  3  ห้องเรียน  มี ครู  อาจารย์จากโรงเรียนดอนจานวิทยาคมมาช่วยสอน
               ปีการศึกษา  2536  เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีนักเรียน  207  คน  จำนวน  6  ห้องเรียน
               ปีการศึกษา  2537  เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียนทั้งหมด  337  คน  จำนวน  9  ห้องเรียน  มีครูอาจารย์  7  คน  ลูกจ้างประจำ  2  คน  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2537  ในสังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  10  ในวันที่  18  ตุลาคม  2537  มีคำสั่งแต่งตั้ง  นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
             ปีการศึกษา  2543        เปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                ปีการศึกษา  2546       สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1
                                    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                ปีการศึกษา  2547             สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
                                                                       สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                           ปีการศึกษา 2553            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  24
                                                                      สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน