กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรทัย หัดประกอบ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิตยา ชัยหาเทพ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวประภาสิริ ขันธวิเศษ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2