กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอรวรรณ เบี้ยวพา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวประภาสิริ ขันธวิเศษ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2