กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศราวุฒิ ฉวีแปลง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภลักษณ์ จิตจักร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1