กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพงษ์ สมศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุภลักษณ์ จิตจักร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอรทัย ธารแผ้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2