ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ต.ค. 56 สอบปลายภาคอัธยาศัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สอบปลายภาคอัธยาศัย ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556
 มี 2  ศูนย์ สอบ
      ศูนย์จำปาหลวง  และศูนย์ภูดิน
ครูทุกคน
30 ก.ย. 56 ถึง 04 ต.ค. 56 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
สอบปลายภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556    
วิชาการ
23 ก.ย. 56 ถึง 27 ก.ย. 56 ส่งรายชื่อ นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
ส่งรายชื่อ นักเรียนมีเวลาเรียนไม่ครบ 80%  ให้รีบแจ้งรายชื่อนักเรียนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
ครูผู้สอนทุกคน
13 มิ.ย. 56 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
พิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา  2556
คณะครูทุกคน
16 พ.ค. 56 ถึง 11 ต.ค. 56 เปิด - ปิด ภาคเรียนปีการศึกษา 2556

ทำการเรียนการสอน ในช่วงภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

คณะครูทุกคน