วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

              

                        ขยายโอกาสทางการศึกษา   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

 

   บุคลากรสู่มาตรฐาน        ประสานบริการชุมชน

 

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.09 KB