ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

รับสมัคร  วันที่ 24 - 28  เมษายน 2564

หลักฐานการสมัคร

    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  1 ฉบับ   

    2. สำเนาทะเบียนบ้าน  บิดา มารดา   1 ฉบับ

    3. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง  1 ฉบับ

    4. สำเนาวุฒิการศึกษา (ที่จบ)

    5. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว  3 แผ่น

    6. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)  

 สามารถสมัครด้วยตัวเอง  หรือยื่นสมัครออนไลน์  ตามวันเวลาที่กำหนด  พร้อมแนบเอกสารให้ครบ

สมัครออนไลน์  ได้ที่ คลิกเพื่อสมัครออนไลน์

โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,12:48   อ่าน 3584 ครั้ง